:
:
:
:
...Loading...

קיובייס - מדריך למתחילים, חלק 6

קיובייס Cubase

KEY COMMANDS
כניסה לתפריט זה נעשית מתוך תפריט FILE ובחירה באפשרות KEY COMMANDS.
תפריט זה מאפשר ליצור ולהגדיר קיצורי מקשים שונים בהתאם לבחירתנו. 

קיובייס key commands

קיצורים שימושיים:

תפריט FILE:
Ctrl + N -  פתיחת פרויקט חדש.

Ctrl + O - פתיחת פרויקט קיים, לאחר פעולה זו ייפתח פתיחת קבצים, יש להיכנס 
      לספריית הפרויקט ולפתוח את קובץ התוכנה הרצוי *.CPR

Ctrl + W - סגירת פרויקט, לאחר פעולה זו ייפתח החלון הבא בו יש לבחור האם 
       לשמור את השינויים Ctrl + Q – סגירת התוכנה.
Ctrl + S – שמירה.
 Ctrl + Shift + S– שמירה בשם. 
 Ctrl + Alt + S- שמירה בשם (עם הוספת מספר סידורי).קיצורים בחלון עבודה הראשי:

F – FOLLOW (עדכון תצוגת המסך ביחס לסמן הראשי AUTOSCROLL).

Ctrl + C - העתקה (COPY) יש לסמן את הPART הרצוי, למקם את הסמן הראשי  
      על המיקום הרצוי להדבקה ולהשתמש בפקודה ההדבקה.

Ctrl + X – גזירה (MOVE) יש לסמן את הPART הרצוי, למקם את הסמן הראשי על 
       המיקום הרצוי להדבקה ולהשתמש בפקודה ההדבקה.

Ctrl + V - הדבקה ((PASTE באמצעות פקודה זו נדביק במיקום הנבחר בעזרת  
     הסמן הראשי את הPARTS שסימנו באמצעות COPY או MOVE .

DEL - מחיקה, יש לסמן את ה PART הרצוי ולמחוק באמצעות מקש ה .DELETE 

Ctrl + D – הכפלה (DUPLICATE) , יש לסמן את הPARTS  הרצויים ובאמצעות פקודה זו יוכפל קדימה כל מה שסומן .

 Ctrl + K– ביצוע מספר הכפלות (REPEAT), באפשרות זו ניתן מראש לקבוע את מספר ההכפלות הרצוי. סימון תיבת ה SHARED COPIES  תיצור עותקים מקושרים שבהם כל שינוי שייערך בכל אחד מהם יופיע בכל ה PARTS  שהוכפלו באמצעות פקודה זו. Ctrl + A – בחר הכול.

Ctrl + Z – ביטול פעולה אחרונה (UNDO) , אין הגבלה למספר הפעולות שניתן 
       לחזור אחורה כל עוד התוכנה  הייתה  פתוחה  , סגירה של התוכנה 
       תאפס את ה HISTORY  .

Ctrl + shift + Z – ביצוע פעולת REDO, ההיפך מפעולת ה UNDO.

H - Zoom IN  .

G - Zoom Out.

ENTER  קטן –  PLAY.

(0 במספרי המקלדת הימניים)  -  STOP.

SPACEBAR (רווח) - Play/stop לחילופין.

RECORD - * (במספרי המקלדת הימניים) הקלטה, לחיצה על קיצור זה 
תכניס את הערוץ למצב הקלטה במידה ומוגדר PRECOUNT   תחל ספירה מוקדמת 
ואז הקלטה.

+ (פלוס) - ריצה קדימה של הסמן הראשי.

(פלוס)SHIFT +   –  ריצה מהירה קדימה של הסמן הראשי.

(מינוס) – ריצה אחורה של הסמן הראשי.

(מינוס) – SHIFT -  ריצה מהירה אחורה של הסמן הראשי.

 (del) - במספרי המקלדת הימניים  –  חזרת הסמן הראשי לנקודת התחלת 
הפרויקט.
המקש /  במספרי המקלדת הימניים  -    הפעלת מצב נגינה בלולאה , תחילה  יש לסמן באמצעות ה LOCATORS  את טווח ה LOOP

C - הפעלת מטרונום, לחיצה נוספת תכבה אותו.

1 –  העברת מיקום הסמן הראשי למיקום הסמן השמאלי (תחילת ה LOOP).

2 –  העברת מיקום הסמן הראשי למיקום הסמן הימני (סוף ה LOOP).

L - העברת מיקום הסמן הראשי לתחילת ה-PART שנבחר.

P -   העברת הסמן הימני והשמאלי מצדדיו של EVENT  שנבחר.
    


:
:
:
:
...Loading...


קיובייס - מדריך למתחילים, חלק 5

קיובייס מדריך למתחילים - הכרת הערוצים השונים

קיובייס - מדריך למתחילים, חלק 4

קיובייס מדריך למתחילים - סרגל כלים עליון ו-Quantize

קיובייס - מדריך למתחילים, חלק 3

קיובייס מדריך למתחילים - חלון העבודה הראשי (Project Window)
בחר סוג חיפושselect
בחר קטגוריהselect
בחר תת קטגוריהselect